Mikä on Lakiosa? Selitys ja Oikeudet Selitettynä

Lakiosa on perintöoikeudellinen termi, joka tarkoittaa rintaperillisen eli vainajan lapsen tai tämän jälkeläisen oikeutta saada vähintään puolet siitä perintöosuudesta, joka hänelle kuuluisi, jos perintö jaettaisiin tasaisesti kaikkien rintaperillisten kesken. Lakiosan tarkoituksena on turvata rintaperillisen oikeus perintöön, vaikka vainaja olisi tehnyt testamentin, jossa rintaperillinen on jätetty vähemmälle tai kokonaan ilman perintöä.

Mikä on lakiosa?

Lakiosa on siis lain määräämä minimiosuus vainajan jättämästä omaisuudesta, joka kuuluu vainajan rintaperillisille. Lakiosan suuruus on puolet siitä, mitä perillinen saisi, jos perintö jaettaisiin tasaisesti kaikkien rintaperillisten kesken ilman testamenttia. Esimerkiksi, jos vainajalla on kaksi lasta ja hän jättää jälkeensä omaisuutta 100 000 euroa, kummankin lapsen lakiosa olisi 25 000 euroa (50% heidän normaalista 50 000 euron perintöosuudesta).

Kuka on oikeutettu lakiosaansa?

Lakiosaoikeus koskee vain rintaperillisiä, eli vainajan lapsia ja heidän jälkeläisiään. Mikäli lapsi on kuollut ennen vainajaa, tämän lapsen osuus jaetaan hänen jälkeläisilleen. Lakiosaoikeus ei koske muita sukulaisia tai ulkopuolisia, vaikka heille olisi testamentissa määrätty osuus perinnöstä.

Miten lakiosa vaikuttaa testamenttiin?

Testamentin tekijä voi määrätä omaisuudestaan melko vapaasti, mutta rintaperillisten lakiosaoikeus rajoittaa tätä vapautta. Vaikka testamentissa rintaperillinen olisi jätetty ilman perintöä tai annettu hänelle vähemmän kuin lakiosa, perillinen voi vaatia lakiosansa maksamista. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että testamentin määräykset voidaan joutua osittain kumoamaan lakiosan turvaamiseksi.

Miten lakiosaa voidaan vaatia?

Lakiosan vaatiminen edellyttää, että perillinen tekee asiasta vaatimuksen. Lakiosavaatimus on tehtävä kolmen vuoden kuluessa perittävän kuolemasta, tai siitä kun perillinen sai tiedon testamentista. Vaatimus tehdään yleensä perunkirjoituksen yhteydessä tai erillisellä kirjallisella ilmoituksella pesänhoitajalle.

Lisätietoja lakiosasta

Lisätietoja lakiosasta ja sen vaikutuksista perintöasioihin voi löytää esimerkiksi Suomen lainsäädännöstä tai ottamalla yhteyttä asiantuntevaan lakimieheen. Hyödyllistä tietoa tarjoavat myös useat verkkosivustot, jotka käsittelevät perintöoikeutta.