Testamentti sanastoAvio-oikeus
Vaikka aviopuolisot omistavat omaisuutensa yksin turvaa avio-oikeus puolisoille oikeuden toistensa omaisuuteen. Avioliiton purkautuessa avio-oikeuden alainen omaisuus puolitetaan.

Avioehto
Avio-oikeus voidaan poistaa laatimalla avioehtosopimus, jonka mukaan puolisoilla ei ole oikeutta toistensa omaisuuteen.

Avopuoliso
Avopuoliso ei perimysjärjestyksen mukaan peri ensiksi kuollutta avopuolisoa. Avopuolison perimysoikeus täytyy turvata aina testamentilla.

Erityisjälkisäädös
Erityisjälkisäädös eli legaatti määrittelee perinnön saajan oikeuden yksityiskohtaisesti tiettyyn esieeseen. Legaatin saaja ei varsinaisesti ole kuolinpesän osakas.

Hätätilatestamentti
Hätätilanteessa, esimerkiksi kuolemanvaaran yhteydessä laadittu suullinen tai kirjallinen testamentti, joka on voimassa 3 kuukautta.

Jäämistö
Vainajalta jäävä omaisuus; varojen ja velkojen muodostama kokonaisuus.

Keskinäinen testamentti
Kahden tai useamman jälkisäädöksen yhdistelmä, jota käytetään esimerkiksi avopuolisoiden kesken.

Kuolinpesä
Jäämistöön oikeutettujen henkilöiden muodostama ryhmä.

Kuolinpesän osakas
Yksittäinen perillinen tai eloon jäänyt puoliso.

Käyttöoikeustestamentti
Eli hallintatestamentti turvaa saajalleen käyttöoikeuden jäämistöön tai sen osaan ilman lopullista omistusoikeutta.

Lakimääräinen perimysjärjestys
Määrää kenelle omaisuus siirtyy, ellei vainaja ole tehnyt testamenttia. Perimysjärjestyksen perustana ovat perillisryhmät eli parenteelit.

Lakiosa
Puolet lakiosaperilliselle perimysjärjestyksen mukaan tulevan perinnön arvosta.

Lakiosaperillinen
Rintaperillinen sekä ottolapsi ja heidän jälkeläisensä.

Perinnönjako
Sopimusjako on perillisten itsensä antamien tahdonilmaisujen mukainen. Toimitusjako perustuu pesänjakajan tekemään päätökseen.

Perillinen
Perittävän sukulainen, puoliso tai ottolapsi.

Perintöosa
Se osa perinnöstä, jonka perillinen lain mukaan perii.

Perintövero
Valtiolle maksettava perinnön määrän ja perintöveroluokan mukaan määräytyvä vero.

Perukirja
Kirjallinen dokumentti pesän varoista ja veloista. Toimii perintöverotuksen perustana. Toimitetaan testamentin tekijän kotipaikan verotoimistoon kuukauden kuluessa valmistumisesta.

Perunkirjoitus
Tilaisuus, jossa perukirja laaditaan.

Pesänjakaja
Jakaa perinnön. Useimmiten lakimies, jonka määrää tehtäväänsä vainajan asuinpaikan alioikeus.

Pesänselvittäjä
Hallinnoi kuolinpesää ja tekee siitä virallisen selvityksen. Pesän osakkaalla on oikeus hakea tuomioistuimen määräämää pesänjakajaa.

Perättäisseuraanto
Omaisuus määrätään ensin esimerkiksi puolisolle täysin omistusoikeuksin ja tämän kuoltua kolmannelle henkilölle.

Rekisteröity parisuhde
Rinnastetaan perimysasioissa avioliittoon.

Rintaperillinen
Perittävän lapsi tai tämän jälkeläinen.

Testaattori
Testamentin tekijä.

Yleistestamentti
Saajalla on perinnönjaossa sama asema kuin lain mukaisilla

Katso myös