Perunkirjoitus

Lue kattava perunkirjoitus opas ilmaiseksi

Perunkirjoituksen tarkoituksena on laatia luettelo kuolinpesän varoista ja veloista. Lisäksi se on perintöveroilmoitus, sillä siitä käy ilmi kuolinpesän koko omaisuus, sekä se kenen kaikkien kesken perintö on jaettu.

Perunkirjoitus tulee lähtökohtaisesti toimittaa kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.

Perukirjan laatiminen on pakollista kaikkien Suomessa asuneiden henkilöiden kuoltua, riippumatta kuolleen henkilön varallisuudesta ja iästä.Lataa ilmainen Perukirja malli tästä

 

Perunkirjoitus toimittamisvelvollisuus

Kuolinpesän osakas, jolla on hoidossaan kuolinpesän jäämistö, on velvollinen toimittamaan perunkirjoituksen. Vaikka kuolinpesässä voi olla useampi perunkirjoitusvelvollinen, ainoastaan yksi henkilö ottaa asian hoitaakseen. Yleensä tätä velvollisuutta hoitaa leski. Ainut edellytys perunkirjoitusvelvolliselle on, että tämän tulee olla oikeustoimikelpoinen. Näin ollen esimerkiksi alaikäinen pesän osakas tai henkilö, jonka ei muuten katsota olevan täysivaltainen, ei ole velvollinen toimittamaan perunkirjoitusta.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että osakkaan on huolehdittava siitä, että perunkirjoitus tulee toimitetuksi määräajassa. Lisäksi hänen tulee määrätä perunkirjoitukselle paikka ja aika, sekä huolehtia, että asianosaiset saavat tiedon tästä.

Perunkirjoitusta varten valitaan myös kaksi uskottua miestä. Näiden valinta on myös perunkirjoitusvelvollisen henkilön vastuulla.

 

Perunkirjoituksen aika

Kuten edellä jo mainittiin, tulee perunkirjoitus suorittaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on kuollut. Mikäli perunkirjoitusta ei kuitenkaan erityisestä syystä pystytä järjestämään kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta, tulee siihen hakea lykkäystä.

 • Lykkäyksen haku tulee kuitenkin tapahtua tämän kolmen kuukauden sisällä kuolemasta.
 • Lykkäyksen voi myöntää kunkin vainajan paikkakunnan lääninverovirasto.

Mikäli perunkirjoitus jää tekemättä määräaikana, eikä lykkäystä esteen takia ole haettu, katsotaan, että perunkirjoitus on jäänyt tekemättä. Tämä voi johtaa perunkirjoitusvelvollisen vastuuseen kaikista vainajan veloista, mikäli hänellä niitä on.

Kun perunkirjoituksen ajankohta on päätetty, tulee sitä ilmoittaa kaikille kuolinpesän osakkaille. Perintökaaressa mainitaan, että kutsuminen perunkirjoitustilaisuuteen tulisi tapahtua hyvissä ajoin ennen tilaisuuden toimittamista. Lähtökohtaisesti perunkirjoitus voidaan pitää aikaisintaan kahden viikon kuluttua siitä, kun kutsu perunkirjoitukseen on lähetetty.

 

Perunkirjoitukseen kutsuminen

Perunkirjoitustilaisuuteen tulee kutsua paikalle kaikki kuolinpesän osakkaat sekä toissijaiset omaisuuden saajat.

 • Toissijaisilla omaisuuden saajilla tarkoitetaan tässä tilanteessa niitä, jotka ovat perunkirjoitushetkellä lähinnä perintöön oikeutettuja.

Leski on myös aina kutsuttava perunkirjoitustilaisuuteen. Siitäkin huolimatta, vaikka tämä ei olisi pesän osakas.

Kutsu perunkirjoitustilaisuuteen tulee toimittaa todisteellisesti, esimerkiksi kirjatulla kirjeellä. Tämä on erityisen tärkeää sellaisissa tilanteissa, missä kuolinpesän osakkaiden välillä on erimielisyyksiä.

Perunkirjoituspaikasta ei ole määrätty laissa. Yleensä se kuitenkin järjestetään vainajan kotipaikkakunnalla, esimerkiksi vainajan asunnossa, mikäli siihen on mahdollisuus. Perunkirjoitus voidaan kuitenkin järjestää myös esimerkiksi jonkun pesän osakkaan kotona tai pankin tai asianajajatoimiston tiloissa.

Mikäli vainajalla on omaisuutta usealla eri paikkakunnalla, voidaan perunkirjoitus toimittaa erikseen jokaisella niistä.

Mikäli perukirjoja tehdään useampi edellä mainitusta syystä, tulee olla tarkkana, että johonkin perukirjan tulee yhdistää kaikki velat ja varat. 

Uskotut miehet

Laki määrää, että peruskirjoitustilaisuutta varten tulee nimetä kaksi uskottua miestä. Uskotuille miehille ei ole asetettu laissa vaatimuksia, mutta kaikkien edun kannalta heidän tulisi olla täysivaltaisia ja oikeustoimikelpoisia.

Uskottujen miehien tulisi pystyä lisäksi arvioimaan varallisuutta mahdollisimman puolueettomasti ja yleispätevästi.

Osaavien uskottujen miesten hankkiminen on kaikkien pesän osakkaiden etu, sillä näin vältetään esimerkiksi tarpeettoman suuret perintöverojen maksut.

Perunkirjoitusta hoitava pesän osakas voi siirtää valitsemilleen uskotuille miehille tehtävän kutsua perunkirjoitus koolle.

Lisäksi uskotut miehet voivat hankkia perunkirjoitukseen tarvittavat asiakirjat, mikäli pesän osakas ei niitä itse hanki.

 

Perunkirjoituksessa tarvittavat selvityksen ja asiakirjat

Perunkirjoituksen pitämisessä ei kannata pitää liiallista kiirettä. Usein se pidetään vasta hieman ennen kolmen kuukauden määräajan loppumista.

Tämä siksi, että ehditään rauhassa koota perunkirjoituksessa tarvittavat selvitykset ja asiakirjat yhteen. Myös esimerkiksi tiedot hautajaiskuluista tarvitaan perunkirjoitustilaisuudessa, joten olisi suotavaa, että hautajaiset olisi järjestetty ennen perunkirjoitusta.

Kuten jo mainittiin, pitää perunkirjoitustilaisuutta varten hankkia erilaisia asiakirjoja ja paperisia selvityksiä vainajasta ja tämän elämästä. Alla on koottu muistilista tarvittavista asiakirjoista.

 • sukuselvitys vainajasta
 • vainajan ja tämän puolison lainhuudot
 • vainajan mahdollinen testamentti
 • avioehtosopimus, jos on
 • mikäli vainajan puoliso on kuollut aikaisemmin, tulee hankkia tämän kuoleman jälkeen laadittu perukirja 32
 • Kuitit kuluista, jotka ovat aiheutuneet hautajaisjärjestelyistä. Lisäksi kuitit kuluista, jotka on maksettu pankkitililtä vainajan kuoleman jälkeen, mutta jotka liittyvät hänen elinaikaansa, esimerkiksi sairaalamaksut, sähkölaskut jne.
 • saldotodistukset pankeista. Niistä käy ilmi koko vainajan ja lesken varallisuus korkoineen sekä velat korkoineen kuolinpäivänä
 • Arvo-osuustilin ote, mikäli vainajalla sijoituksia
 • Kopio vainajan viimeisestä veroilmoituksesta

Kun yllä mainitut asiakirjat ovat kasassa, voidaan perunkirjoitus suorittaa

 

Perukirjan sisältö

 • Perukirjan voidaan katsoa koostuvan kolmesta osasta; johdanto-osasta, varsinaisesta sisällöstä ja uskottujen miesten vakuutuksista.
 • Koko perukirjan luotettavuus muodostuu edellä mainittujen osien kokonaisuudesta.
 • Perintökaaren 20 luvussa on säädetty perukirjan sisällöstä. Sen mukaan perukirjassa tulee mainita toimituksen aika ja paikka, vainajan täydellinen nimi, ammatti ja kotipaikka sekä syntymä- ja kuolinpäivä. Tämän lisäksi perukirjasta tulee löytyä osakkaiden nimet henkilötietoineen.
 • Mikäli kuolinpesän osakkaista joku on alaikäinen, tulee heidän syntymäpäivänsä, sekä mahdollinen sukulaisuus merkitä ylös.
 • Perillinen on aina mainittava perukirjassa. Siinäkin tapauksessa, vaikka perillinen ei perisi mitään pesästä.
 • Lisäksi perukirjasta tulee käydä ilmi perunkirjoitukseen osallistuneiden henkilöiden nimet. Tätä osaa voidaan kutsua ns. perukirjan johdanto-osaksi.
 • Perukirjaan tulee luetteloida kaikki vainajan varat sekä velat sellaisina kuin ne olivat kuolinhetkellä niin, että tiedossa on vainajan koko omaisuuden arvo.
 • Mikäli vainaja on ollut naimissa ja puoliso on elossa, tulee perukirjaan lisätä lesken varat. Puolison kanssa yhteisesti otetuista veloista ja varoista ja puolisoiden osuudesta niihin tulee myös mainita.
 • Lisäksi merkinnät mahdollisista ennakkoperinnöistä, 33 lahjoista ja henkivakuutuksista tulee löytyä perukirjasta.
 • Tämä osa perukirjasta on varsinaista sisältöosuutta. Vainajan kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta, esimerkiksi kiinteistöstä, tulee hankkia tarvittavat saantokirjat ja rekisteritiedot, esimerkiksi lainhuuto- sekä rasitustodistus.
 • Perukirjasta tulee löytyä lisäksi merkintä siitä, että uskotut miehet todistavat merkinneensä tehtyyn perukirjaan kaiken oikein ja arvioineet kuolinpesän varallisuuden parhaan ymmärryksensä mukaisesti.
 • Tämä osuus on perukirjan kolmas elementti, eli uskottujen miesten vakuutus.
 • Perukirjaan lisätään liitteiksi vainajan sukuselvitys ja muut mahdolliset asiakirjat, jotka ovat välttämättömiä omaisuussuhteiden selvittämiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi avioehtosopimus tai testamentti.
 • Perukirjan tulee allekirjoittaa uskotut miehet, sekä pesän luovuttaja.
 • Valmis perukirja toimitetaan kuukauden kuluessa sen paikkakunnan verovirastoon, joka oli vainajan kotipaikka tämän kuollessa.
 • Hyvän perunkirjoitustavan mukaan kappaleet perukirjasta toimitetaan veroviraston lisäksi myös kaikille pesän osakkaille.
 • Mikäli joku kuolinpesän osakkaista on alaikäinen tai edunvalvonnanalainen, tulee jäljennös perukirjasta toimittaa myös paikalliselle maistraatille.
 • Perukirjaa ei voi osituksen ja perinnönjaon tapaan moittia.
 • Mikäli joku pesän osakkaista on tyytymätön perunkirjoitukseen, tulee hänen omatoimisesti toimituttaa kokonaan uuden perunkirjoituksen. Uusi peruskirja tulee toimittaa verovirastolle kuten edellinenkin.

Katso myös