Mitä perukirjassa pitää olla: Tärkeimmät tiedot ja ohjeet

Perukirja on tärkeä asiakirja, joka laaditaan perunkirjoituksessa kuolinpesän omaisuuden ja velkojen selvittämiseksi. Perukirja toimii myös verotuksen perusteena ja se on toimitettava Verohallinnolle. Tässä artikkelissa käsitellään, mitä perukirjassa tulee olla.

Perukirjan sisältö

Perukirjan tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • Vainajan tiedot: Vainajan nimi, henkilötunnus, kuolinpäivä ja viimeinen kotikunta.
  • Osakkaiden tiedot: Kaikkien kuolinpesän osakkaiden nimet, henkilötunnukset ja yhteystiedot. Osakkaita ovat esimerkiksi leski, lapset ja mahdolliset muut perilliset.
  • Pesän ilmoittajan tiedot: Pesän ilmoittajan nimi ja yhteystiedot. Pesän ilmoittaja on henkilö, joka vastaa perunkirjoituksen järjestämisestä.
  • Pesänluettelo: Yksityiskohtainen luettelo vainajan omaisuudesta ja veloista kuolinpäivänä. Tämä sisältää esimerkiksi kiinteistöt, pankkitilit, arvopaperit, ajoneuvot, irtaimiston ja mahdolliset velat.
  • Arvostukset: Omaisuuden arvostukset kuolinpäivän mukaan. Arvostukset voivat perustua esimerkiksi käypään arvoon tai verotusarvoon.
  • Lesken varat ja velat: Jos vainaja oli naimisissa, perukirjassa tulee olla myös lesken varat ja velat.
  • Perintöverotuksen perusteet: Tiedot, jotka ovat tarpeen perintöverotuksen toimittamiseksi, kuten perintöosuudet ja mahdolliset verovapaat osuudet.
  • Allekirjoitukset: Perukirjan allekirjoittavat pesän ilmoittaja ja kaksi uskottua miestä, jotka ovat osallistuneet perunkirjoitukseen.

Perukirjan laatiminen

Perukirjan laatiminen on monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellisuutta ja tarkkuutta. On suositeltavaa käyttää asiantuntijan, kuten lakimiehen tai perunkirjoitukseen erikoistuneen henkilön apua. Tämä varmistaa, että kaikki tarvittavat tiedot tulevat asianmukaisesti kirjatuiksi ja että perukirja täyttää lain vaatimukset.

Perukirjan toimittaminen

Perukirja on toimitettava Verohallinnolle kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Jos perunkirjoituksen toimittaminen viivästyy, voi Verohallinnolta hakea lisäaikaa. Perukirjan toimittaminen ajallaan on tärkeää, sillä se vaikuttaa perintöverotuksen toimittamiseen ja mahdollisten perintöriitojen välttämiseen.

Lähteet

Lisätietoja perukirjan laatimisesta ja perunkirjoituksesta löytyy seuraavista lähteistä: