Miten tehdä elvytyskielto: Ohjeet ja käytännöt

Elvytyskielto, eli DNR (Do Not Resuscitate) -määräys, on lääketieteellinen päätös, joka tarkoittaa, että potilasta ei elvytetä sydämen tai hengityksen pysähtyessä. Tämä päätös tehdään yleensä vakavasti sairaiden tai terminaalivaiheessa olevien potilaiden kohdalla. Elvytyskiellon tekeminen on monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellista harkintaa ja keskustelua. Tässä artikkelissa käymme läpi, miten elvytyskielto tehdään Suomessa.

Mitä elvytyskielto tarkoittaa?

Elvytyskiellolla tarkoitetaan sitä, että potilasta ei elvytetä sydämen tai hengityksen pysähtyessä. Tämä päätös tehdään yleensä silloin, kun elvytys ei todennäköisesti paranna potilaan ennustetta tai elämänlaatua. Elvytyskielto on osa potilaan hoitosuunnitelmaa ja se kirjataan potilastietoihin.

Elvytyskiellon tekemisen vaiheet

Elvytyskiellon tekeminen on monivaiheinen prosessi, joka sisältää seuraavat vaiheet:

  • Potilaan tilan arviointi: Lääkäri arvioi potilaan terveydentilan ja ennusteen. Tämä sisältää potilaan sairaushistorian, nykyisen terveydentilan ja mahdolliset hoitovaihtoehdot.
  • Keskustelu potilaan ja omaisten kanssa: Lääkäri keskustelee potilaan ja tarvittaessa omaisten kanssa elvytyskiellosta. Keskustelussa käydään läpi potilaan toiveet, arvot ja elämänlaatu.
  • Päätöksen tekeminen: Lääkäri tekee päätöksen elvytyskiellosta potilaan toiveiden ja terveydentilan perusteella. Päätös kirjataan potilastietoihin ja siitä tiedotetaan hoitohenkilökunnalle.
  • Seuranta ja arviointi: Elvytyskieltoa arvioidaan säännöllisesti ja sitä voidaan muuttaa potilaan tilan muuttuessa.

Potilaan oikeudet ja elvytyskielto

Potilaalla on oikeus osallistua omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Tämä tarkoittaa, että potilaalla on oikeus ilmaista toiveensa elvytyskiellosta. Lääkärin tehtävänä on varmistaa, että potilas ymmärtää elvytyskiellon merkityksen ja seuraukset. Potilaan toiveet tulee ottaa huomioon päätöksenteossa.

Elvytyskiellon kirjaaminen

Elvytyskielto kirjataan potilastietoihin selkeästi ja yksiselitteisesti. Kirjauksessa tulee ilmetä, että kyseessä on elvytyskielto, ja se tulee olla helposti löydettävissä potilastiedoista. Lisäksi elvytyskiellosta tulee tiedottaa kaikille potilasta hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille.

Lähteet

Lisätietoa elvytyskiellosta ja sen tekemisestä löytyy seuraavista lähteistä: